top of page

IT Consulting
& Services

บริษัทซันซันซอฟท์ จำกัด 

       ประกอบกิจการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน (Turnkey Product) และ Solution ด้าน IT

Our Services
Embroidery

Our Services

What we make.

WEB Application

ให้คำปรึกษาและพัฒนา WEB Application เพื่อให้รองรับงานด้านต่างๆ

Mobile Application

ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบในรูปแบบ Mobile Application

Disaster Recovery

ให้บริการ Solution ด้านการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล

Managed IT Services

ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กร

Security  
Solutions

ให้บริการ Solution ด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร

Ready to find out more?

หากท่านมีความต้องการพัฒนาระบบงานหรือต้องการคำปรึกษาด้าน IT สามารถติดต่อบริษัททาง Mail ด้านล่าง ทางบริษัทจะดำเนินการติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

Contact
bottom of page