top of page

กรมการท่องเที่ยว

ภาพเครื่องหมายราชการของกรมการท่องเที่ยว.png

บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก กรมการท่องเที่ยว ให้ดำเนินโครงการดังนี้

โครงการ

พัฒนาระบบข้อมูลสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวระยะที่ 2

โครงการ

พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โครงการ

ปรับปรุงระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวสำหรับกรมการท่องเที่ยว (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

โครงการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

โครงการ

ระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

bottom of page