top of page

สำนักงาน กสทช.

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากสำนักงาน กสทช. ให้ดำเนินโครงการดังนี้

โครงการ

พัฒนาระบบสนับสนุนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

โครงการ

ระบบบริหารจัดการการกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

โครงการ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และการลงนามอิเล็กทรอนิกส์

โครงการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) “กันกวน”

โครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การทำประชาพิจารณ์ การอบรมสัมมนา

โครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการช่องทางการรับและจ่ายเงินแบบรวมศูนย์

โครงการ

จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และจัดทำกระบวนการ เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โครงการ

ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบการเข้ารหัสสำหรับเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย

โครงการ

พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและยุทธศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการ

พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โครงการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) “กันกวน”

โครงการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

โครงการ

พัฒนาการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี Blockchain

โครงการ

ปรับปรุงระบบขอรับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

โครงการ

ระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ชนิดอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ

โครงการ

ระบบบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (Key Management System)

bottom of page