top of page
otep_edited.jpg

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ดำเนินโครงการดังนี้

โครงการ

พัฒนาระบบสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

โครงการ

ปรับปรุงระบบงานสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเงินกู้กับทางธนาคารออมสิน

โครงการ

ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศการเงินเพิ่มเติม

โครงการ

พัฒนาระบบสวัสดิการเงินกู้

โครงการ

พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

bottom of page